Mena: CZK / EUR / HUF
Vyberte jazyk: CZ SK HU EN
0 0.00 € Prázdny košík

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákona 110/2019 o spracúvaní osobných údajov* je spoločnosť PNM International s.r.o., IČO 05060192, so sídlom Nádražní 385/34, Ostrava, Česká republika. (ďalej len "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú adresa: Závodní 540/51, 73506 Karviná, Česká republika, mail: eshop@svetcukrarov.sk, telefón 0412 399 556.*

3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe osobitného identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na základe jedného či viacerých osobitných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje a iné odvodené údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky, vášho správania na webovej stránke, údajov vyplývajúcich z vašej komunikácie.

2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

To okrem iného zahŕňa:

 • identifikačné údaje, najmä meno príjemcu, používateľské meno a heslo, ak ste sa zaregistrovali, a e-mail;
 • kontaktné údaje, ako je adresa doručenia alebo kontaktná adresa alebo vaša domáca adresa, e-mail, telefónne číslo alebo prípadne kontakt na vaše sociálne médiá;
 • podrobnosti o vašich objednávkach a tovare, o ktorý ste mali záujem, bankový účet alebo iný platobný kontakt, informácie o vašich zásielkach a ich prevzatí;
 • hodnotiace údaje, čo znamená napríklad komentáre alebo recenzie našich služieb a tovaru
 • údaje o vašom správaní na stránke, najmä tovar a služby, ktoré si prezeráte, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našej stránke a posúvania obrazovky, ako aj údaje o zariadení, z ktorého si našu stránku prezeráte, ako napríklad IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako napríklad operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia, ako aj údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií na identifikáciu zariadenia;
 • údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, ako napríklad časy otvorenia správ, ako aj údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako napríklad IP adresa a odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako napríklad operačný systém a verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia, ako aj údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií;
 • odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vašich nastavení, údaje o službách, ktoré si u nás objednávate, údaje o vašom správaní na webovej stránke a údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame; najmä údaje o vašom nákupnom správaní a vašom vzťahu k rôznym službám;
 • údaje týkajúce sa vášho používania call centra a návštev našich pobočiek, ktoré zahŕňajú najmä záznamy telefonických hovorov s call centrom, identifikáciu správ, ktoré nám posielate, vrátane identifikátorov, ako sú IP adresy, a záznamy z kamerových systémov v našich pobočkách.

III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonný základ na spracúvanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pričom ak si vytvoríte konto na niektorej z našich webových stránok, spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše preferencie a údaje o objednávke (ak si u nás následne objednáte) na základe plnenia našej zmluvy s vami, aby sme mohli viesť vaše používateľské konto. Zmluva, na ktorej je založené naše spracovanie, vzniká pri vytvorení vášho účtu. Ak si u nás objednáte tovar, vaše osobné údaje použijeme na účely vybavenia vašej objednávky, čo znamená, že ich použijeme najmä:
  • aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na stránke, napríklad aby sa vaše údaje nevymazali z prebiehajúcej objednávky;
  • na komunikáciu s vami o vašej objednávke, napríklad na zaslanie potvrdenia;
  • na účely platby za tovar; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje poskytnúť aj našim partnerom v platobnom systéme;
  • na účely prepravy tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje poskytnúť aj našim partnerom, ktorí prevádzkujú špedičné služby alebo expedičné miesta;
  • v súvislosti s poskytovaním a reklamáciou objednanej služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj poskytovateľovi služby;
  • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými nás kontaktujete, napr. prostredníctvom call centra.

Na tento účel používame osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na spracovanie vašej objednávky alebo na vybavenie zmluvnej požiadavky, napríklad reklamácie, minimálne však po dobu vyplývajúcu z požiadavky na splnenie zákonnej povinnosti.

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie cielených a personalizovaných obchodných oznámení a informačných bulletinov alebo na prispôsobenie webovej stránky s cieľom zefektívniť komunikáciu a zlepšiť služby) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) bodu i) smernice 95/46/ES. (f) GDPR, pričom ak si na našej webovej stránke vytvoríte účet, spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše preferencie, údaje o objednávkach (ak si u nás neskôr objednáte) a údaje o vašom správaní pri čítaní webu a správ aj na základe nášho oprávneného záujmu, a to na účely:
  • získanie informácií, na základe ktorých môžeme v budúcnosti zlepšiť naše služby pre vás, najmä zistiť vašu spokojnosť s našimi službami; naším oprávneným záujmom je zlepšiť naše služby pre vás; a
  • poskytovanie ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktoré vám môžeme zasielať e-mailom, textovou správou, prostredníctvom sociálnych médií, komunikovať s vami telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami, zasielať vám ich poštou alebo zobrazovať na našej webovej stránke; tieto ponuky sa môžu týkať našich produktov a služieb, ako aj produktov a služieb tretích strán; naším oprávneným záujmom je tu účinná propagácia našich produktov a služieb.

  Aby sme vám mohli prispôsobiť ponuku, analyzujeme uvedené údaje a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré používame na tento účel. Takto môžeme použiť aj údaje o vašom správaní na webe, ktoré sme zhromaždili pred vašou registráciou (pokiaľ ste predtým nevypli personalizáciu webu v nastaveniach ochrany osobných údajov vo vašom prehliadači), a môžeme zhromažďovať údaje o vašom správaní na webe, aj keď sa neprihlásite (napr. ak vás identifikujeme pomocou súboru cookie). Na základe týchto informácií tiež rozdeľujeme našich používateľov do rôznych skupín, pričom každá skupina dostáva svoju vlastnú ponuku. Preto ak ste si na našej webovej lokalite prezreli ponuku produktu alebo ste na ňu klikli v e-maile, ktorý sme vám poslali, môžeme vám tento produkt zobraziť na stránke našej webovej lokality alebo vám poslať e-mail s ponukou tohto produktu pri vašej ďalšej návšteve. Podobne, ak ste si u nás už niečo objednali, môžeme zostaviť zoznam produktov, ktoré ste si predtým zakúpili, napríklad na uľahčenie opätovného objednania. V závislosti od produktu, ktorý ste si prezreli, môžeme tiež vyvodiť, do ktorej skupiny zákazníkov patríte, a podľa toho vám na webovej lokalite alebo e-mailom ponúknuť ďalšie služby, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Tieto informácie môžu byť odovzdané aj prevádzkovateľom reklamných systémov, aby vám mohli tento produkt zobraziť v reklame na iných stránkach. Týmto prevádzkovateľom však neposkytujeme žiadne iné osobné údaje, aby vás mohli v tejto súvislosti ďalej kontaktovať alebo identifikovať (napríklad váš e-mail, meno alebo adresu). 

  V záujme ochrany právnych nárokov a našich interných záznamov a kontrol spracúvame údaje počas trvania premlčacej lehoty (5 rokov) a jeden rok po jej uplynutí, pokiaľ ide o nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracúvame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu počas trvania takéhoto konania a počas zvyšku premlčacej lehoty po jeho skončení.

 • vaš súhlas so spracúvaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie cielených a personalizovaných obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti bez objednávky tovaru alebo služieb. Ak na našej webovej lokalite vytvoríte recenziu produktu, spracúvame vaše identifikačné údaje a údaje z vášho hodnotenia nami ponúkaných produktov vrátane vložených fotografií, a to aj na základe vášho súhlasu so spracovaním, za účelom zdieľania informácií o vašej spokojnosti s nami ponúkanými produktmi s ostatnými návštevníkmi našej webovej lokality. Osobné údaje používame na tento účel, kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním.
 • plnenie zákonnej povinnosti, ak na tomto právnom základe spracúvame vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje a údaje o objednávkach, najmä na účely dodržiavania týchto zákonov:
  • Zákon č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník,
  • Zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa,
  • Zákon č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
  • Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

2. Účel spracúvania osobných údajov je:

 • vykonanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu ani ju plniť zo strany prevádzkovateľa,
 • zasielanie obchodných oznámení a iných marketingových aktivít. 

3. Profilovanie v zmysle článku 22 GDPR vykonáva prevádzkovateľ. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas. 

IV. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým nebude odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ale nie dlhšie ako 10 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcami osobných údajov sú tieto osoby:

 • zúčastňuje sa na dodávke tovaru/služieb/vykonávaní platieb podľa zmluvy,
 • poskytovanie služieb spojených s prevádzkou e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • poskytovanie marketingových služieb

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
 • právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.

2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

3. Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov, či už ide o otázky, uplatnenie práva, podanie sťažnosti alebo čokoľvek iné, sa môžete obrátiť na naše kontaktné údaje. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä vzhľadom na zložitosť vašej žiadosti, sme oprávnení predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace. O každom takomto predĺžení a jeho dôvodoch vás budeme informovať.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej forme.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a informácie o novej verzii zásad ochrany osobných údajov vám zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

Verzia 1.0.1

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018. Ďalšie informácie nájdete tu

* Aktualizácia obchodných podmienok k 25.4.2019 - zmena kontaktnej adresy, doplnenie platnej zákonnej úpravy.

 

Kontaktujte nás