Mena: CZK / EUR / HUF
Vyberte jazyk: CZ SK HU EN
0 0.00 € Prázdny košík

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu Svet cukrárov umiestneného na webovém rozhraní www.svetcukrarov.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou

PNM International s.r.o., so sídlom Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava,
IČ: 05060192, DIČ: CZ05060192, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde  v Ostrave, oddiel C, vložka 66046

Kontaktná adresa: PNM International s.r.o., U1 - Průmyslový park Karviná, Závodní 540/51, 735 06 Karviná - Nové Město

Prevádzkové hodiny po - pia 8 - 14 hod

Telefónne číslo: (+421) 0412 399 556

Kontaktný e-mail: eshop@svetcukrarov.sk

ako predávajúcim

a Vami ako kupujúcim

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke, a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len cena) zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výšky týchto nákladov Vám vždy bude oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

1.1. Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo len „zmluva“) sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa  týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.2. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok, ale vzťahujú sa na Vás Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchodný predaj tovaru. Ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

1.3. Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 • právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);
 • nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);
 • právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);
 • právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).

1.4. Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Podmienkami použitia webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu Vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len "občiansky zákonník");
 • zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Pokiaľ sa Vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovenskej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok,  je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.5. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

2. KUPNA ZMLUVA

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany

2.2. Ako vytvoriť objednávku?

Objednávku môžete vytvoriť  vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku vytvoríte stlačením tlačidla "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O obdržaní objednávky Vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zasielané automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola vytvorená.

2.3. Kedy je teda zmluva uzavretá?

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je Vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2. týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. nebolo Vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3. týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5.), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili

2.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technické chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať Vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na to upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslanej objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3. týchto obchodných podmienok.

2.6. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva Vám bude zaslaná e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.7. Čo keď niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázok k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8. V akých jazykoch je možné zmluvu uzavrieť?

Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na inom jazyku.

2.9. Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na požiadanie Vám ju zašleme.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere na našej kontaktnej adrese alebo na partnerských miestach osobného odberu;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou alebo prevodom prostredníctvom platobnej brány tretej strany;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už zahŕňa poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby.

3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

3.3. V akej mene môžete platiť?

Platba za tovaru je možná v českých korunách (Kč), vo forintoch (HUF) alebo v eurách (EUR).

3.4. Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie predom?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým pri objednávkach s celkovou cenou nad 150 EUR.

Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

3.5. Kde získam daňový doklad, prípadne záručný list?

Daňový doklad zasielame emailom na elektronickú adresu uvedenú počas objednávky. Ako záručný doklad slúži potvrdenie objednávky, daňový doklad alebo iný spôsob doloženia objednávky v našom eshope - napríklad uložená objednávka v našom informačnom systéme. Vaše daňové doklady tiež nájdete vo svojom účte zákazníka, ak ste v našom eshope zaregistrovaní.

 

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

Vyhradzujeme si právo v odôvodnených prípadoch dodatočne zmeniť Vami zvolený spôsob dodania tovaru, o čom budete bezodkladne informovaní prostredníctvom elektronickej pošty. Zaväzujeme sa, že zmenou spôsobu dodania tovaru Vám nevzniknú žiadne dodatočné náklady.

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy od veľkosti a povahy tovaru a od cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

4.3. Kedy Vám dodáme tovar?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom spravidla expedujeme do troch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe). Tieto expedičné lehoty sú orientačné. V prípadoch, keď nie je možné z objektívnych dôvodov expedičnú lehotu dodržať, si vyhradzujeme právo lehotu predĺžiť. V takomto prípade Vás budeme o zmene termínu expedície tovaru informovať prostredníctvom elektronickej pošty.

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme ihneď ako je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Zasielanie v prípade vyšších teplôt (nad 25 ° C) alebo pri teplotách nízkych (pod 5 ° C) môže byť u niektorých teplotne citlivejších produktov obmedzené do doby, než to klimatické podmienky umožnia.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Pokiaľ odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

4.5. Čo sa stane v prípade, ak tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.


V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,5 |Eur za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne sumu spolu 25 Eur Kč alebo výšku kúpnej ceny, ak je nižšia ako 25 Eur.


Ďalej v takomto prípade máme právo od zmluvy odstúpiť.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

5.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.
Ak Vám bol spolu s tovarom poskytnutý s Vaším súhlasom darček, darovacia zmluva stráca  odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3. Kedy od zmluvy odstúpiť nejde?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré ste z obalu vyňali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 • v ďalších prípadoch špecifikovaných v ustanovení § 1837 OZ.

5.4. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzkarne alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku.  Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.


K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry, pokiaľ tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte doručovaciu adresu, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5. Kedy dostanete naspäť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Popri kúpnej cene máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcemu najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime:

 • rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
 • spôsobom, aký budete požadovať;

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže pre svoju povahu byť vrátený poštou.

5.6. Čo keď bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar, ktorý sa vráti poškodený alebo zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru (prípadne jej časť zodpovedajúcu vzniknutej škode).

Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, máme voči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, tj. vrátená Vám bude čiastka znížená o vzniknutú škodu.

5.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5. týchto obchodných podmienok);
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym;
 • nie sú vyrovnané všetky Vaše záväzky voči nám splatné ku dňu podania objednávky.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je Vám doručený.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do desiatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby reklamácia mohla byť vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

 1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Aké oprávnenie máme k výkonu našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/), v případě potravinářského zboží Státní zemědělská a potravinářská inspekce (http://www.szpi.gov.cz) alebo Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/  alebo https://www.soi.sk/), v prípade potravinárskeho tovaru Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (https://www.svps.sk/). Obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

7.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania, ani žiadne také nedodržiavame.

7.3. Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) alebo Českou obchodní inspekci (ČOI)na účely mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Kontaktné údaje SOI: Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČ: 17 33 19 27, internetová adresa: https://www.soi.sk/ Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcej sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Kontaktní údaje ČOI: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs resp. https://www.coi.cz/ 

7.4. Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.


Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte.


V prípade, že niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.

Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti  dňa 1. 7. 2019

Starší verze obchodních podmínek

Kontaktujte nás